הקורס מציג את מקצוע ההוראה כערך, זכות ושליחות, ומדגיש שיטות הוראה שונות.  הלומדים יכירו מושגי יסוד בחינוך ובהוראה;  יתנסו בשיטות  הוראה / למידה עדכניות, יתכננו יפתחו ויכתבו מערכי שיעור ויכירו שיטות לטיפוח אקלים כיתה לימודי וחינוכי. בין הנושאים הנלמדים: קשרי גומלין בין מורים לתלמידים, שינויים בתפיסת ההוראה / למידה. שונות כמשאב: אינטליגנציות מרובות,  סגנונות למידה, הוראה בכיתה הטרוגנית, למידה בקבוצות קטנות, למידה משמעותית, לימוד באמצעות גילוי וחקר, הכנת מערך שיעורי בתהליך מונחה הכולל תכנון, משוב ורפלקציה.

מצורפים מאמרים המהווים חלק מהרשימה הביבליוגרפית של הקורס. 

חומרים נוספים יועלו עם התקדמות הקורס.